Inriktning 


De fyra F:en: 

Familj, Fantasi, Forskande och Förhållningssätt

”Utbildningen i förskolan

ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov,

där omsorg, utveckling och

lärande bildar en helhet.

I samarbete med hemmen

ska förskolan främja barnens utveckling

till aktiva, kreativa,

kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

(s 7, Lpfö 18)”.

Familj  


Något vi värderar högt är samverkan samt tillitsfulla relationer mellan förskolan och hemmet. Där alla ska känna sig välkomna. Detta för att kunna skapa bra förutsättningar för barnens utveckling och lärande.

Fantasi

 

Fantasi är en viktig del för barnens lek. Därför ska miljön var pedagogisk genomtänkt både inne och utomhus. I miljön ska barnen bli inspirerade till att samarbeta, utforska, väcka sin nyfikenhet och utveckla sin kreativitet. 

Forskande

 

Förskolan arbetar utifrån ett utforskande arbetssätt både inne och ute. Det innebär att pedagogerna är lyhörda, observanta och medupptäckare inför barnens intressen samt deras frågor och hypoteser, för att kunna utmana barnen i deras proximala utvecklingszon. Undervisningen kan vara planerad eller spontan.

Förhållningssätt

 

Pedagogerna på förskolan arbetar utifrån förhållningssättet ICDP – vägledande samspel och de tre dialogerna.


1. Den emotionella dialogen

1. Visa intresse och att du tycker om barnet 

2. Se och följ barnets initiativ 

3. En nära dialog

4. Ge erkännande


2. Den meningskapande dialogen

5. Gemensam uppmärksamhet

6. Ge mening genom entusiasm 

7. Utvidga och förklara 


3. Den reglerande dialogen

8.a Planera steg för steg

b. Anpassa stödet 

c. Reglera situationen med hjälp av fasta rutiner

d. Positiv gränsstättning 


Det innebär att pedagogerna ser barnen som kompetenta och utbildningen utgår från ett barnperspektiv. Något vi tycker är viktigt är att skapa positiva relationer, hur vi bemöter varandra och värnar om vår miljö.