Riktlinjer och information om Framtidens förskola

Riktlinjer för Framtidens förskola


Öppettider och stängningsdagar:

Förskolan har öppet på helgfria vardagar förutom midsommarafton, julafton och nyårsafton.

En gång i månaden stänger förskolan kl 15.45 för arbetsplatsträff för personalen (APT).  

Fem dagar per år har förskolan planerings - eller studiedag, då är förskolan stängd. Om du/ni har behov av omsorg någon av dessa tillfällen kontaktar du oss.


Allmän förskola:

Det innebär att barn som är mellan 3-5 år har rätt till allmän förskola, avgiftsfri förskola, 15h per vecka under höst- och vårterminen. Men väljer du som vårdnadshavare att ha ditt barn under sommaren så betalar du full avgift. 


Avgift och övriga villkor

Avgifter och villkor är samma som kommunala förskolor i Örebro kommun. Avgiften betalas från och med den först introduktionsdagen och avgiften är samma ovansett hur många timmar barnet är där och den betalas under alla månader under året.  Avgiftens storlek grundar sig på hushållets bruttoinkomst  alltså hushållet där barnet är folkbokfört.  Vårdnadshavarna redovisar sin inkomst på en blankett ni får från förskolan, och ändras inkomsten måste detta meddelas till förskolan då den kan påverka avgiftens storlek. 


Försäkring:

Barn som är inskrivna på Framtidens förskola är försäkrade genom Örebro kommun. Försäkringen gäller dygnet runt och givaren är Protector försäkring. Du kan läsa mer om kommunens försäkring på www.orebro.se 


Tänk på att om du vill ha ett fullgott skydd så är det viktigt att du har en privat försäkring som komplement till kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring.


Kö:

Kö till förskolan, prioriteras på tre olika sätt:

  1. Syskonförtur
  2. Ködatum - ditt ködatum styr din plats i kön. 
  3. Ålder - om fler har samma ködatum så är det ålder som vi går efter. 


Fakturering:

Vi fakturerar er den 20:e varje månad med förfallodag den 30:e varje månad.  Vid utbliven betalning ges två skriftliga påminnelser med 8% dröjsmålsränta  som tillkommer på försenad betalning.  Om inte skulden betalas så förlorar du och ditt barn sin plats på Framtidens Förskola. 


Uppsägning av plats:

Uppsägning av förskoleplats görs skriftligt på en blankett.  

Uppsägningstiden är 60 dagar och räknas från det datum blanketten kommer in till förskolan.  Avgiften betalas som vanligt under hela uppsägningstiden oavsett om platsen används eller ej. 


Övrigt:

All personal omfattas av samma sekretessregler som gäller för kommunala anställda. Alla som arbetar på förskolan måste uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister. 


Information om att ha ditt barn på Framtidens förskola 


Introduktion: 

När ditt barn ska börja hos oss så får ni tillsammans med barnet bekanta er med oss pedagoger, förskolans lokaler, utemiljön och rutinerna. Introduktionen beräknas vara på ca 2 veckor men kan ibland ta längre tid.  En vårdnadshavare ska finnas tillgänglig under hela introduktionen. 


Vistelsetid: 

Öppettiderna vid behov är 6.00 - 18.30. Barnets tid ska motsvara vårdnadshavarnas arbets-/studietider plus restid till och från arbete/studierna.  Om arbets- eller studietider ändras så ska det lämnas in ett nytt schema, senast 3 veckor innan.

Har vårdnadshavaren/vårdnadshavarna semester eller lediga dagar är barnet också ledigt. 


Allergi och specialkost:

Om ditt barn har allergi eller är i behov av specialkost meddelas detta till personalen. Läkarintyg kan behövas vid specialkost. 


Måltider: 

Frukost serveras ca kl. 7.00 -7.30

Lunch ca kl. 11.30

Mellanmål ca kl. 14.15

Däremellan serveras frukt eller dylikt. 


Sova:

De barn som ska sova, sover utomhus i vagn, helst i sin egen vagn med eget tillbehör. Detta för att skapa en trygghet för barnet samt att hålla sig friskare. 


Samtal: 

Förskolan erbjuder minst ett samtal per termin antingen ett introduktionssamtal, i samband med eller efter inskolningen, eller ett utvecklingssamtal där samtalet handlar om barnets utveckling, lärande och trivsel på förskola. 


Semester:

Ditt barn kan var ledigt upp till 60 dagar utan att ni förlorar er förskoleplats. Under ledigheten betalar du fortfarande för platsen. 


Trygghetsplan:

Förskolan har en trygghetsplan som finns för att kunna förebygga och agera mot kränkande behandling.